รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021102


ชื่อ-สกุล
น.ส.สัณห์ฤทัย ปากลาว
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0952454230

ผู้ปกครอง
นางสำรวม เกื้อผล