รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021104


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุจิตรา อินอุเทน
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0630621169

ผู้ปกครอง
นางสาวสุภรัตน์ รัตนประดิษฐ