รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021106


ชื่อ-สกุล
น.ส.อริสรา ทองรักษ์
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0862709056

ผู้ปกครอง
คุณศุภาวรรณ ทองรักษ์