รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021107


ชื่อ-สกุล
น.ส.อินทิรา จรุ่งแก้ว
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0935828949

ผู้ปกครอง
นางจันทร์เพ็ญ จรุ่งแก้ว