รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021108


ชื่อ-สกุล
น.ส.กาสมาวาตี เจ๊ะโอ๊ะ
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0887925247

ผู้ปกครอง
นางอามีเนาะ ซีนา