รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021110


ชื่อ-สกุล
น.ส.จารีรัตน์ ศรีรักษา
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0805333767

ผู้ปกครอง
นางจีรพา ศรีรักษา