รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021112


ชื่อ-สกุล
น.ส.เจนจิราพร ต๊ะน้ำอ่าง
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0

ผู้ปกครอง