รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021115


ชื่อ-สกุล
นายชิณวัฒน์ พฤกษพนม
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0613676683

ผู้ปกครอง
นายวิโรจน์ พฤกษพนม