รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021119


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณัฐฐาพร ยศกิจ
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0908828702

ผู้ปกครอง
นางพวงทิพย์ ยศกิจ