รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021120


ชื่อ-สกุล
น.ส.ตัศนีม โต๊ะเส็น
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0824385643

ผู้ปกครอง
นายสุริยา โต๊ะเส็น