รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021121


ชื่อ-สกุล
น.ส.ตัสนีม อาแซ
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0894685230

ผู้ปกครอง
นายอดุลย์ อาแซ