รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021124


ชื่อ-สกุล
นายเทอดศักดิ์ ยังไธสงฆ์
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0828294147

ผู้ปกครอง
นางสาว ละออง สุวรรณมุณี