รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021127


ชื่อ-สกุล
น.ส.นาซีบ๊ะ มูซอ
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0611799821

ผู้ปกครอง
นางสาวมาสนา เจ๊ะบาราเฮง