รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021130


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปพิชญา จันทร์ศิริ
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0980862614

ผู้ปกครอง
นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ