รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021132


ชื่อ-สกุล
น.ส.พิชญ์นรี เศวตศิลป์
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0945395515

ผู้ปกครอง
นาง วิไล เกิดแก้ว