รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021133


ชื่อ-สกุล
น.ส.ภัทรพร วรุตมพันธ์
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0937501750

ผู้ปกครอง
นางนงเยาว์ บุญรอด