รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021137


ชื่อ-สกุล
น.ส.รุสนานีย์ มะอีแต
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0828246233

ผู้ปกครอง
นายมะรูซือลี มะอีแต