รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021140


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศรัณญา ชูฉิม
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0971205468

ผู้ปกครอง
นางกิ้มเอี้ยน ชูฉิม