รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021144


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศุจินธรา เนียมสกุล
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0980928446

ผู้ปกครอง
นายพรชัย เนียมสกุล