รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021149


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุวิชญา เอียดวารี
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0612258922

ผู้ปกครอง
นางจิราภร เอียดวารี