รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021155


ชื่อ-สกุล
น.ส.ซัลมา องสารา
หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0816093858

ผู้ปกครอง
นางหนี นาคสง่า