รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021156


ชื่อ-สกุล
นายดนุสรณ์ พรหมแก้ว
หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0923252562

ผู้ปกครอง
นางสาววรรณี โยมญาติ