รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021157


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฝารีด๊ะ เจ๊ะสนิ
หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0937247377

ผู้ปกครอง
นางโนรีดา เจ๊ะสนิ