รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021158


ชื่อ-สกุล
นายวุฒิชัย วงษ์อัยรา
หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0

ผู้ปกครอง