รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021159


ชื่อ-สกุล
น.ส.สรัญญา คชนาเคนทร์
หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0986748224

ผู้ปกครอง
นางสาวธนัชพร คำแหง