รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021160


ชื่อ-สกุล
นายกมล บิลพัสด์
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0846311370

ผู้ปกครอง
คุณไล่ บิลพัสด์