รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021161


ชื่อ-สกุล
นายจักรกฤษณ์ นวลอินทร์
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0980932899

ผู้ปกครอง
นางเสาวลักษณ์ นวลอินทร์