รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021162


ชื่อ-สกุล
น.ส.เจนจิรา ผลพนม
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0986743891

ผู้ปกครอง
นายสุรชัย ผลพนม