รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021163


ชื่อ-สกุล
นายเจ๊ะอานัส ม่องพร้า
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0950376862

ผู้ปกครอง
นางสาวอริศรา. สืบจักษะ