รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021164


ชื่อ-สกุล
น.ส.ชลิตา ยอดไสว
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0864978286

ผู้ปกครอง
นางวิไลวรรณ์ ยอดไสว