รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021165


ชื่อ-สกุล
น.ส.ซูไรดา เจะอุบง
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0937165861

ผู้ปกครอง
นายสิทธิชัย เจะอุบง