รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021166


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณัฐธยาน์ กิตติปุญญพัตน์
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0836451624

ผู้ปกครอง
นายณัฐกิตติ์ กิตติปุญญพัตน์