รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021167


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณิชาภัทร ทองขาว
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0918230137

ผู้ปกครอง
นาง จารุวรรณ ทองขาว