รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021168


ชื่อ-สกุล
นายปฏิภาณ พรหมจันทร์
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0613712419

ผู้ปกครอง
นางนาตยา พรหมจันทร์