รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021169


ชื่อ-สกุล
นายมฮำมัดซะห์โรล มะเย็ง
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง
นาง รอฮานา เปาะอาเดะ