รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021170


ชื่อ-สกุล
นายมูฮำหมัดอาบีดีน วาโละ
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0982459856

ผู้ปกครอง
นายอับดุลเลาะ วาโละ