รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021171


ชื่อ-สกุล
นายยุสรี ยะโกะ
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0923274337

ผู้ปกครอง
นาง สีตีอามีเนาะ อาเละกอตอ