รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021172


ชื่อ-สกุล
น.ส.รัชนีกร ยังพลขันธ์
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0900748922

ผู้ปกครอง
นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์