รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021173


ชื่อ-สกุล
น.ส.วชิราภรณ์ เกิดกุล
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0898682815

ผู้ปกครอง
นางจารุวรรณ เกิดกุล