รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021174


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุภาวดี ชูยัง
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0987412419

ผู้ปกครอง
นางนุกูล ชูยัง