รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021176


ชื่อ-สกุล
น.ส.กิตติญา ศรีสุขใส
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0806097759

ผู้ปกครอง
นาย วัชรา ศรีสุขใส