รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021177


ชื่อ-สกุล
น.ส.ธัญชนก เรืองเสน
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0951193800

ผู้ปกครอง
นางพุทธา เรืองเสน