รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021178


ชื่อ-สกุล
น.ส.นูรมี วาเลาะ
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0901808604

ผู้ปกครอง
นายชัยกร วาเลาะ