รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021179


ชื่อ-สกุล
น.ส.นูรีฮัน เจ๊ะแต
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0630863954

ผู้ปกครอง
นางสาว ฟาซียะห์ เจ๊ะซอ