รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021181


ชื่อ-สกุล
นายพรเทพ จันทร์จุนาทัศน์
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0993021847

ผู้ปกครอง
นาง อรนิล จันทร์จุนาทัศน์