รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021182


ชื่อ-สกุล
น.ส.พรประภา ขุนเสร่
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0980373416

ผู้ปกครอง
นายอาหมีด ขุนเสร่