รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021184


ชื่อ-สกุล
น.ส.รุจิรา ก้งทั่น
หลักสูตร
ฟิสิกส์
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0612406147

ผู้ปกครอง
นายเจริญ ก้งทั่น