รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021187


ชื่อ-สกุล
น.ส.กานต์ธีรา เกตุแก้ว
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0950379991

ผู้ปกครอง
นางอารี เกตุแก้ว