รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021188


ชื่อ-สกุล
น.ส.ขอดีเย๊าะ สนิ
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง