รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021189


ชื่อ-สกุล
นายคอลีล มินเด็น
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0846262952

ผู้ปกครอง
นายมุฮัมมัด มินเด็น